โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-611980,612274 Fax : 044-613984
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ๋ ปี 2558
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ๋ ปี 2558
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ๋ ปี 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ระเบียบวินัยในการเดินแถว...เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ระเบียบวินัยในการเดินแถว...เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

board1

elearning

lms 01 lms 02 lms 03 lms 04

 

 

Featured YouTube Slider


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

Icons by Marieanusorn and Facebook

100 ม.13 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel : 044-611980,612274 Fax:044-13984

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โรงเรียนรังวัลพระราชทาน ปี 2558