โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ๋ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยูอย่างพอเพียง
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยูอย่างพอเพียง
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยูอย่างพอเพียง
บรรยากาศโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์